Logo 600x400

 

УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

"БЪЛГАРСКО БАСКЕТБОЛНО ОБЩЕСТВО"

 

 

 

 

I.    Общи положения

Статут. Срок

Чл. 1. "БЪЛГАРСКО БАСКЕТБОЛНО ОБЩЕСТВО" е доброволна, независима, неполитическа, несиндикална и нерелигиозна организация, обединяваща физически и юридически лица, за подпомагане на развитието на спорта баскетбол и в частност на аматьорския спорт баскетбол в България ("Сдружението").

Чл.2. Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и решението на Учредителното събрание.

Чл. 3. Сдружението осъществява дейност в частна полза.

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Чл. 5. Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

Чл. 6. Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на сдружението.

Наименование. Седалище

Чл. 7. Наименованието на Сдружението е "БЪЛГАРСКО БАСКЕТБОЛНО ОБЩЕСТВО". Наименованието може да се изписва и на латиница като "BULGARIAN BASKETBALL SOCIETY".

Чл. 8. (1) Сдружението може да има клонове в страната или в чужбина. Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона.

(2) Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Чл. 9.  Седалището и адресът на управление на Сдружението са: Република България, гр. София, ул. Баба Неделя 8, п.к. 1463

II.   Цели и средства

Чл. 10. Целите на Сдружението:

(1)                 Да популяризира аматьорския спорт – баскетбол, да генерира конкретни решения за преодоляване на основните проблеми пред аматьорския спорт – баскетбол, да обединява всички желаещи да практикуват непрофесионално, но организирано, спорта баскетбол.

(2)                 Да подпомага желаещи да практикуват непрофесионално, но организирано, спорта баскетбол, да се организират в отбори и да участват в първенства за аматьорски баскетбол в различни градове на България;

(3)                 Да подпомага инициативи свързани със създаването и организирането на аматьорски баскетболни лиги и първенства, които са в полза на любителите на спорта;

(4)                 Да подпомага развитието на организациите администриращи аматьорски баскетболни лиги и първенства, като съдейства за тяхното усъвършенстване;

(5)                 Да установява и поддържа връзки с български и чуждестранни организации, които са свързани и подпомагат аматьорския спорт – баскетбол;

(6)                 Да представлява и защитава интересите на своите членове и други лица или организации, работещи в унисон с целите на сдружението пред местни, държавни и обществени органи и организации.

Чл. 11. Средства, с които Сдружението ще постига своите цели:

(1)                 Осъществяване, самостоятелно и съвместно с други сдружения или организации, юридически и физически лица, на обмен на информация и сътрудничество за провеждане на аматьорски баскетболни турнири и първенства на регионално и национално ниво;

(2)                 Организиране, съдействие и участие в организирането на аматьорски баскетболни турнири и първенства на регионално и национално ниво;

(3)                 Осъществяване на контакт между всички желаещи да практикуват аматьорски спорт баскетбол, организиране на срещи и подпомагане на сформирането на аматьорски баскетболни отбори и тяхното включване в турнири и първенства;

(4)                 Представителство на аматьорски баскетболни клубове и отбори в техните взаимоотношения с организации администриращи турнири и първенства, както и пред съответните държавни и общински органи и Българската федерация по баскетбол;

(5)                 Издателска дейност, разпространение на аудио и видео касети, Интернет и други информационни носители, насочени към постигане целите на сдружението, като допълнителна стопанска дейност по смисъла на чл. 3 ЗЮЛНЦ;

(6)                 Обмен на информация и опит и подпомагане на популяризирането спорта баскетбол в региони на България, където не се практикува толкова масово;

(7)                 Организиране и финансиране на други позволени от закона дейности, свързани с целите на сдружението.

Чл. 12. Предмет на дейност на Сдружението:

(1)                 Сдружението извършва като допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност: издателска, информационна, обучителна, консултантска, дизайнерска, програмистка дейност, мениджмънт и маркетинг;

(2)                 Допълнителна стопанска дейност ще се извършва при условията на чл. 3, ал. 3 ЗЮЛНЦ, в рамките на структурата на Сдружението или посредством създаване на търговски дружества или участие в такива, като извършването на стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид дейност;

(3)                 Приходите от дейността по предходната алинея ще се използват за постигане на целите на Сдружението, посочени в този устав. Сдружението не разпределя печалба.

III.      Членство

Чл. 13. (1) За членове на Сдружението могат да бъдат приемани всички дееспособни, български или чуждестранни физически или юридически лица, които приемат настоящия Устав и желаят да работят за постигане целите на Сдружението.

(2) Членството в Сдружението е доброволно и равнопоставено.

Придобиване на членство

Чл. 14. (1) Нови членове се приемат въз основа на писмена молба, отправена до Председателя на Управителния съвет, която съдържа всички индивидуализиращи кандидата данни, придружена с декларация, че кандидата приема Устава и принципите на работа на Сдружението и препоръка от поне един член на Сдружението.

(2) Кандидатите – юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в сдружението;

Чл. 15. Управителния съвет разглежда молбата и при одобрението на кандидата внася молбата за разглеждане и гласуване на следващото заседание на Управителния съвет. Управителният съвет може да откаже приемането на определен член, ако има сериозни и основателни възражения относно кандидата.

Чл. 16. Членството се придобива от датата на решението на Управителния съвет и след внасяне на встъпителната вноска и годишният членски внос. Решението се вписва в протоколната книга на Управителния съвет, а името на новоприетия член – в списъка на членовете на Сдружението.

Чл. 17. Не могат да бъдат членове:

(1)     Лица, които с недобросъвестни действия или поведение злепоставят авторитета на Сдружението;

(2)     Лица, които нарушават съществени разпоредби на настоящия Устав или с поведението си правят по-нататъшното си членство несъвместимо;

Права и задължения на членовете

Чл. 18. Всеки член на Сдружението има право:

(1)   Да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;

(2)   Да избира и да бъде избиран в органите за управление на Сдружението;

(3)   Да осъществява контрол върху работата на Сдружението и органите на управление;

(4)   Да участва в обсъжданията и оценката на дейността на Сдружението, да бъде информиран за всички мероприятия на Сдружението и да участва в тях;

(5)   Да се ползва от имуществото на Сдружението във връзка с дейността на сдружението, както и да се ползва от резултатите от дейността му;

(6)   Да ползва равнопоставено експертна помощ и всички видове информационни и други услуги, които Сдружението предоставя;

(7)   При невъзможност да присъства да овласти трето лице чрез упълномощаване с писмено пълномощно, да упражнява неговите права при гласуване в Общото събрание;

(8)   Да поиска замразяване на членството си поради временно възпрепятстване за упражняване на правата и задълженията си към Сдружението, поради продължително отсъствие от страната, по болест и др. основателни причини;

(9)   Да напуска сдружението по свое собствено желание.

Чл. 19. Всеки член на Сдружението е длъжен:

(1)   Да спазва разпоредбите на този Устав и да изпълнява решенията на ръководните органи на Сдружението;

(2)   Да участва в дейността на Сдружението и да работи за осъществяване на целите му;

(3)   Да издига авторитета на Сдружението, да спомага за увеличаване на неговото имущество и да не извършва действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;

(4)   Да заплати при приемането си встъпителния и редовно да плаща текущия си членски внос;

(5)   Да не използва по какъвто и да било начин членството си в Сдружението за постигане на цели, противоречащи на Устава и целите на Сдружението;

(6)   Да не използва по никакъв начин авторитета и дейностите на Сдружението за облагодетелстване на други физически или юридически лица, без изрично упълномощаване от страна на Управителния съвет;

(7)   Да проявява инициатива, за да се информира относно дейностите на Сдружението;

(8)   Да остава свои координати за връзка и при промяна своевременно да уведомяват съответните органи на Сдружението.

 Чл. 20. (1) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

(2) За задълженията на Сдружението всеки от неговите членове отговаря до размера на представените в Устава имуществени вноски. Никой член не отговаря лично за задълженията на Сдружението.

Прекратяване на членство

Чл. 21. Членството се прекратява:

(1)     с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителя на Сдружението, най-малко десет дни преди датата на напускане;

(2)     със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респективно при прекратяване юридическото лице на член на Сдружението;

(3)     с изключването;

(4)     с прекратяване на Сдружението;

(5)     при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на Сдружението.

Чл. 22. Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Управителния съвет с обикновено мнозинство, по предложение на Председателя или някой от членовете, когато:

1.    нарушава предвидените в настоящия Устав задължения;

2.    с действията си подронва престижа на Сдружението или авторитета на членовете му;

3.    извърши други действия, несъвместими с целите и задачите на Сдружението, които правят по-нататъшното му членство в Сдружението несъвместимо.

Чл. 23. (1) Отпадането се констатира, когато член на Сдружението:

1.    не е направил встъпителната си вноска;

2.    не е внесъл или е просрочил две последователни вноски по членски внос;

3.    е преустановил участието си в дейността на Сдружението, като не е присъствал на пет броя заседания на Общото събрание в една и съща календарна година.

(2) Горните обстоятелства се констатират от Председателя на Управителния съвет по документите на Сдружението, който докладва отпадането на Управителния съвет и го отразява в документацията на Сдружението.

Чл. 24. (1) При прекратяване на членството поради изключване или отпадане Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му;

(2) При замразено членство, всичките права и задължения на съответния член на Сдружението се преустановяват с решение на Управителя за определен период, който може да бъде удължаван с решение на Управителния съвет.

IV.       Структура и управление

Чл. 25. Органи на управление на Сдружението са:

     А) Общо събрание (ОС);

     Б) Управителен съвет;

     В) Председателя на Управителен съвет;

Чл. 26. По решение на Управителния съвет могат да бъдат създавани помощни органи - съвети, комисии и др. в зависимост от потребностите и дейността на Сдружението.

А) ОБЩО СЪРАНИЕ

Чл. 27. Общото събрание е върховен орган на Сдружението, който представлява интересите на всичките му членове и може да взема решения по всички въпроси, имащи отношение към дейността и съществуването на Сдружението, с изключение на тези които са в компетентността на Управителния съвет съгласно този Устав. Чрез участието си в ОС членовете ръководят и контролират пряко работата на Сдружението.

Чл. 28. (1) ОС се състои от всички членове на Сдружението или от техни представители (предварително удостоверили качеството си на пълномощници с писмно пълномощно за участие в конкретното заседание и гласуване при вземането на решенията, включени в дневния му ред).

(2) Възпрепятстваният да участва лично, може да изрази писмено становището си по оповестените в дневния ред въпроси, като го предаде на Председателя на Управителния съвет. В този случай гласуването се извършва чрез изрично упълномощен за целта представител.

(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Чл. 29. (1) Общото събрание се свиква на редовно заседание от Председателя на Управителния съвет най-малко веднъж годишно.

(2) По инициатива на Председателя на Управителния съвет, Управителния съвет (при обикновено мнозинство) или по искане на една трета от членовете на Сдружението ОС може да бъде свиквано на извънредни заседания. Молбата за свикване на заседание на ОС по инициатива на членове на Сдружението се отправя до Управителя. В молбата се посочват изчерпателно въпросите, които следва да бъдат включени в дневния ред. Ако Председателят на Управителния съвет в едномесечен срок от получаване на искането не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

 (3) За свикване на ОС се отправя покана в писмен вид най-малко седем дни преди датата на провеждане на заседанието. Поканата се изпраща до всеки член на Общото събрание на посочения от него адрес за кореспонденция, като за валидна се счита и покана изпратена по електронна поща. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането на Общото събрание, както и информация по чия инициатива се свиква.

Кворум и мнозинство

Чл. 30. (1) Заседанията на ОС са действителни и могат да вземат валидни решения, ако на тях присъстват повече от половината от всички действителни членове или техни надлежно упълномощени представители.

(2) При констатирана липса на кворум заседанието на ОС се отлага с един час и се провежда на същото място и при същия дневен ред. В тази хипотеза заседанието се счита за редовно, независимо от броя на явилите се членове, освен в случаите, когато в предварително оповестения дневен ред е предвидено вземането на решения, за валидността на които разпоредби от този Устав или закона предвиждат като задължително условие наличието на посочен в тях кворум.

Чл. 31. (1) Всеки редовен член на ОС има право на един глас.

(2) Член на ОС няма право на глас, когато ОС гласува решения, отнасящи се до:

     1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително;

     2. юридическо лице, в което той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения;

(3) При решаването на въпроси, засягащи някое от лицата по предходната разпоредба, гласът на съответния член на ОС, лишен от право на глас, се приспада от общия брой на гласовете при определяне на необходимите за вземането на съответното решение кворум и мнозинство.

Правомощия на Общото събрание

Чл. 32. (1) Общото събрание има следните правомощия:

а) приема, изменя, допълва, отменя Устава;

б) взема решение за преобразуване или прекратяването на Сдружението;

в) приема стратегията за развитието и политиката на Сдружението;

г) приема текущи и дългосрочни планове (програми) за развитието на Сдружението;

д) взема решение за откриване и закриване на клонове;

е) взема решения за участието на Сдружението в други организации с нестопанска цел и/или търговски дружества;

ж) взема решения за разпореждане с дълготрайни материални активи;

з) одобрява годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на Сдружението;

и) одобрява годишния бюджет на Сдружението и програмите, по които той се разходва;

й) взема решения относно дължимостта и размера на встъпителните вноски, членския внос или на имуществените вноски;

к) избира Управителя и прекратява мандата му;

л) взема решение за приемане и прекратяване на членството в сдружението;;

м) контролира законосъобразността на решенията на Управителния съвет и другите органи на Сдружението и ги отменя, когато те противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността му;

н) взема решения по всички останали въпроси, които Уставът не определя като изключително правомощие на други органи;

(2) Решенията по чл. 33, ал. 1, б. "а", "б", "е", "ж" се вземат с мнозинство 2/3 от гласовете на членове на ОС;

(3) В случаите извън чл. 33, ал. 2 решенията се взимат с мнозинство на половината плюс един от гласовете на членове на ОС, присъствали на заседанието.

Б) УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 33. (1) Управителният съвет е изпълнителен орган на Сдружението, който действа в съответствие с разпоредбите на  закона, настоящия Устав и решенията на ОС. Управителният съвет се избира от Общото събрание. Мандатът на Управителния съвет е три години. Членовете на Управителния съвет са минимум трима. Член на Управителния съвет може да бъде всяко дееспособно физическо лице, български или чужд гражданин, което е член на Сдружението.

(2) Управителния съвет има следните правомощия:

а) представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

б) избира Председател на Управителния съвет и определя неговите правомощия, доколкото те не са определени в настоящия Устав;

в) приема нови членове на Сдружението;

г) осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

д). подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

е). подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;

ж). определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

з). определя адреса на сдружението;

и). взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;

й). изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

В)  Председател на Управителния съвет

Чл. 34. (1) Председателят на Управителния съвет се избира от Управителния съвет и може да бъде всяко дееспособно физическо лице, български или чужд гражданин, което е член на Сдружението и на Управителния съвет.

(2) Мандатът на Управителя е за срок от 3 години и съвпада с мандата на съответния Управителен съвет.

Чл. 35. Председателят на Управителния съвет има следните правомощия:

1.    представлява Сдружението пред всички държавни органи и институции, обществени организации, физически и юридически лица в страната и чужбина, сключва трудовите и други договори със служителите на Сдружението и с други лица, с които то договоря;  

2.    ръководи текущата дейност на Сдружението.

3.    осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;

4.    За дейността си Председателят на Управителния съвет може да получава възнаграждение по решение на ОС и в установения от него размер

Чл. 36. Освен от Председателя на Управителния съвет, действащ самостоятелно, Сдружението може да се представлява пред трети лица и от всеки трима членове на Управителния съвет, действащи заедно.  

V.     Имущество

Чл. 37. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, парични влогове, обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа и вземания, както и други права и задължения, служещи за постигане на целите на Сдружението.

Чл. 38. Имуществото на Сдружението се набира на доброволни начала от членовете му, както и от други физически и юридически лица чрез:

а) дарения, спонсорство и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица;

б) приходи от допълнителната стопанска дейност на Сдружението по смисъла на чл. 3, ал.3 от ЗЮЛНЦ - ако същата е свързана с предмета на основната му дейност.

Чл. 39. (1) Сдружението отказва да приеме предложения за дарения или завещания, когато са извършени под условия или завети, противоречащи на неговите цели.

(2) При прието дарение или завещание, в което е уговорена или определена особена цел, на която имуществото следва да послужи, волята на праводателя е задължителна за Сдружението.

Чл. 40. Разпореждането с имуществото на Сдружението се извършва в съответствие с изискванията на закона и този Устав.

VI. Прекратяване и ликвидация

Чл. 41. Сдружението се прекратява:

1.    по решение на Общото събрание;

2.    по решение на окръжния съд по седалището на Сдружението.

Чл. 42. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(2) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Сдружението.

(3) Имуществото по предходната алинея не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, с изключение на дължимото му възнаграждение.

(4) Ако Общото събрание не е взело решение за разпределение на имуществото, останалото след удовлетворяване на кредиторите, ликвидаторът осребрява останалото имущество на Сдружението и го разпределя между членовете съобразно с направените от тях имуществени вноски.

(5) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 2-4, отговарят за задълженията на прекратеното Сдружение до размера на придобитото.

Чл. 43. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на юридическото лице с нестопанска цел от окръжния съд по седалището на Сдружението.

VII.   Преходни и заключителни разпоредби

Чл. 44. Сдружението има свой печат и лого, които се одобряват от Общото събрание.

Чл. 45. Всеки член на Сдружението може да участва и в други граждански организации, стига целите им да не са в противоречие с настоящия Устав.

Чл. 46. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 54. За неуредени в настоящия Устав въпроси и отношения се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ и действащото законодателството на Република България.

     Настоящият Устав е приет на учредителното събрание на Сдружение с нестопанска цел "БЪЛГАРСКО БАСКЕТБОЛНО ОБЩЕСТВО", проведено в гр. София на ...........................

УЧРЕДИТЕЛИ:

        1. Орлин Валентинов Атанасов ...................................................

        2. Милен Румелинов Виденов .............................................

        3. Михаил Стоянов Захариев ..........................................

        4. Данаил Спасов Милев ..........................................

        5. Николай Георгиев Кръстев .........................................

        6. Георги Николаев Георгиев ..............................................

        7. Радослав Гочев Чемширов ..............................................