BGO Software БЛ 2016/17 ЗАПАД

BGO Software Баскетболна Лига

#БаскетболЗаВсички

 

BGO Software Баскетболна Лига (BGO Software БЛ) стартира първи сезон 2016 / 2017 като проект на Българско Баскетболно Общество (ББО) и Българска Федерация по Баскетбол (БФБ). Първенствата по региони са организирани от членовете на ББО и администрирани с помощта на БФБ. Страната е разделена на пет района по регионален принцип:

 

Основна цел е популяризирането на баскетболната игра във всички региони на България и превръщането и в организиран масов спорт!

Група А

Група Б

Н А Р Е Д Б А

НАЦИОНАЛНА БАСКЕТБОЛНА ЛИГА ЗА AМАТЬОРИ (НБЛ-А)

 МЪЖЕ И ЖЕНИ

Сезон 2016/2017 г.

                                                                                                                                                Септември 2016 г.

I.             ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Българската федерация по баскетбол (БФБ) съвместно с Българско Баскетболно Общество (ББО) (наричани в Наредбата „Организаторите”), организира, провежда и администрира Национална баскетболна лига за аматьори (НБЛ-А) мъже и жени - на основание чл. 19 от Закона за физическото възпитание и спорта, член 4, алинея 1 от Устава на Федерацията, и чл. 10 и чл. 11 от Устава на Сдружението.

2. За удобство в настоящата Наредба Национална Баскетболна Лига за аматьори ще бъде наричана НБЛ-А.

3. За удобство в настоящата Наредба състезателите са наричани само в мъжки род, но всички разпоредби се отнасят съответно и за състезателките от женски пол.

4. Основната цел на първенството е да се организират състезателни игри по баскетбол между отборите, които са записани в НБЛ-А и да се излъчи  шампион на България за аматьори.

5. Първенства се провеждат при участие на не по-малко от 4 отбора при жените и 6 отбора при мъжете.

II.            МЯСТО  И  ВРЕМЕ  НА ПРОВЕЖДАНЕ

6. Срещите от първенството се провеждат в спортни зали, определени от Организаторите по предложение на участващите отбори.

6.1. Баскетболните зали трябва да бъдат оборудвани съгласно Официалните правила на ФИБА (Баскетболния правилник) с изправни технически съоръжения.

6.2. Програмата за провеждане на срещите за сезон 2016/2017 се изготвя въз основа на подадените заявки и се одобрява до 7 дни след техническата конференция. Програмата се изпраща по електронната поща на ръководителите на отборите и се публикува на Организаторите.

6.3. При случаи на искане за пренасрочване на среща и/или промяна на началния час отборът изпраща аргументирано писмено предложение по електронната поща най-малко 48 часа преди срещата. Предложенията, направени извън този срок се разглеждат само в случаите, когато заинтересуваните отбори предложат разумна алтернатива за смяна с друг мач от същия кръг.

6.4. Отлагане на среща поради заболяване се приема при официално обявена епидемия от ХЕИ в населеното място.

6.5. Когато се регистрира искане за промяна в програмата от отбор, към датата на искането за пренасрочване на среща промяната трябва да се съгласува с другия отбор и да се получи неговото писмено съгласие по електронната поща. При липса на съгласие, датата и часът на срещата се определят от Организаторите.

6.6. Когато и двата отбора предварително са се договорили и уточнили дата и час на пренасрочване на дадена среща промяната може да бъде извършена и 1 (един) ден преди срещата.

6.7. След започване на плейофните серии, предварително определените дати и часове на баскетболните срещи, не подлежат на промяна.

7. Срещите са с начален час определен от организаторите след съгласуване с отборите. Организаторите запазват правото за промяна в програмата на дни, дати и часове при желание на отборите и при необходимост.

8. Всички срещи се провеждат съгласно Официалните баскетболни правила на ФИБА,   в сила от  1 октомври  2014 година и съгласно Официалните тълкувания на ФИБА и направеният превод от БФБ, които са в сила от 1 февруари 2015 година. Същите се намират на сайта на БФбаскетбол. При промени в баскетболните правила отборите ще бъдат уведомени за датата, от която промените влизат в сила.

9.  За  официално  отразяване  на  срещите  ще  се  използват  сайтовете  на  Организаторите  като  се  използват  техните  пълни  функционалности и възможности за отразяване на срещите в реално време, класиране, споделяне на видео файлове и статистически показатели. Информацията за срещите ще се споделя и с други медийни партньори като bgbasket и други.

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

10. Право на участие в НБЛ-А жени и мъже – имат отбори, които са подали писмена заявка, както следва:

10.1. Отборите изпращат по електронната поща заявка за участие по образец. Заявката трябва да бъде подписана от лице, което има право да представлява клуба, да съдържа информация за състезателите, лицето за контакт и E-mail за официална кореспонденция;

10.2. По време на техническата конференция отборите следва да внесат депозит за участие в размер на две такси за мач;

11. За  всяка  среща  от  първенството  представителните  отбори  трябва  да представят списък от картотекирани състезатели  минимум 7 и максимум 12.

12.  Върху  официалните  екипи  на  отбора  отпред  и  отзад  трябва  да  има състезателен номер, отговарящ на изискванията на ФИБА Европа, – от 0 до 99 и 00.

IV. КАРТОТЕКИРАНЕ. ПЕРИОДИ.

13.1. Картотекирането на състезатели се извършва в два трансферни периода:

а) Първи период: до началото на третия кръг на спорто-състезателната година, могат да бъдат картотекирани до 20 състезатели в определен ден и час, заявен писмено предварително от всеки ОТБОР пред Организаторите;

б) Втори период: след края на първия състезателен период до първата среща на съответния отбор от втория полусезон, за съответното първенство, могат да бъдат картотекирани състезатели, но без да бъде превишавана бройката от 20 състезатели за сезона независимо дали са взели участие в настоящото първенство или не. В случай, че някой отбор отложи първата си среща от втория полусезон за по-късна дата, за краен срок за картотекиране се счита датата, посочена в Програмата за начало на втория полусезон.

13.2. Един състезател не може да бъде картотекиран последователно в повече от два аматьорски отбора за една спортно-състезателна година;

13.3. Всеки отбор трябва да картотекира минимум 10 състезатели. Те трябва да са навършили 16-годишна възраст към момента на картотекиране.

13.4. За да бъдат картотекирани, състезателите под 18-годишна възраст трябва да представят декларация за участие, подписана от родителите (настойниците).

13.5. Право да бъдат картотекирани за участие в аматьорската лига имат състезатели, които не са картотекирани в първенствата за НБЛ и/или А група мъже или жени или в лиги извън страната за спортно-състезателните 2016 и 2017 години.

14. Когато състезател бъде картотекиран за участие в НБЛ-А и след това бъде картотекиран в първенство за мъже или жени към НБЛ и/или А група и/или извън страната, той няма правото да участва в срещите на своя отбор до края на спортно-състезателния сезон 2016/2017. В този случай отборът, в който е бил картотекиран този състезател, има правото да картотекира нов състезател на негово място, но това може да се случи през втория трансферен период.

15. ДОКУМЕНТИ ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ И ТРЕНЬОРИТЕ

15.1.За да бъдат картотекирани състезателите от даден отбор за участие в първенството, е необходимо ръководителят на отбора да представи на Организаторите по електронна поща, следните документи:

-   Списък за картотека по образец на Организаторите;

- Сканирано копие на Медицинско удостоверение, издадено от правоспособен лекар, в което ясно да е вписано, че лекарят разрешава на състезателя да взима участие в баскетболни срещи за аматьори;

- Сканирано копие на подписана декларация за участие по образец предоставен от Организаторите (а за състезателите под 18-годишна възраст и декларация за участи е по образец, попълнена и подписана от родителите);

Документите трябва да бъдат представени в оригинал на местния кординатор, преди началато на първия мач на съответния отбор.

15.2. Ръководителят  на  всеки  отбор  трябва  да  предаде  на  Организаторите формуляра със списъка на картотекираните състезатели и да заплати таксата за картотека на състезателите от отбора си по време на техническата конференция.

16. ТАКСИ ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ

ОТБОР дължи такса за картотекиране в размер на 10 (десет) лева за състезател и треньор.

17. Депозит

Всеки отбор трябва да внесе депозит в размер на 2 /две/ такси за мач. Депозитът трябва да бъде внесен не по-късно от края на техническата конференция преди сезон 2016/2017 г. Депозитът се възстановява на отбора след края на последната му среща от първенството. От депозита могат да се удържат суми (например при неявяване на отбор) след писмено уведомление до отбора или по негово (на отбора) писмено волеизявление.

V. СЪДИЙСКО ОБСЛУЖВАНЕ

18. Срещите се обслужват от съдии, лицензирани от Съдийската комисия към БФБ, съгласно довора между ББО и БФБ;

19. Всяка среща се администрира от трима съдии (при невъзможност се допуска и от двама) и един дежурен представител (комисар), съгласно довора между ББО и БФБ;

20. Съдийските и секретарските такси се финансират от отборите и се определят преди всяка спортно-състезателна година от УС на Организаторите.

21. Дежурният представител, назначен от Съдийската комисия, проверява редовността на състезателите за всяка среща от първенството, която се удостоверява с:

-  състезателна карта;

- официален  отборен  списък  на  лицензираните  състезатели,  заверен  от Организаторите;

- тимов лист за състава на отбора с право на участие до 5 ръководители и 12 състезатели, по образец от Организаторите. Треньор на отбор няма право да бъде записан в състава на представителен отбор на друг отбор за участие в среща на аматьорите.

22. За провеждане на срещите отборите са длъжни най-късно 20 мин. Преди началния час на срещата да представят на дежурния представител: тимов лист, отборен списък на лицензираните състезатели документите за периодичен и предсъстезателен преглед и декларация за участие по образец;

23. РЕЗЕРВНА СКАМЕЙКА И ЗАПАЗЕНИ МЕСТА - В зоната на отборната скамейка се осигуряват до 17 седящи места, които могат да се заемат само от членове на отбора: старши треньор, треньор, ръководител или придружител на отбора, лекар, статистик и до седем редовни резервни състезатели, записани в състезателния протокол. За лицата, заели места на резервната скамейка, носи отговорност старши треньора на отбора.

24. СЕКРЕТАРСКИ И СТАТИСТИЧЕСКИ АПАРАТ

За провеждане на срещите се ползват  единствено утвърдени и лицензирани от БФ Баскетбол лица за секретарския и статистическия апарат: времеизмервач, времеизмервач на 24-те секунди и двама статистици. За дейността на секретарския и статистическия апарат и стриктното изпълнение на задълженията им се упражнява контрол от дежурния представител на срещата.

25. Организаторите се задължават да осигурят за всяка среща водене на теренна компютърна статистика на игровите показатели на срещите от първенството, която е одобрена от БФ Баскетбол.

26. По възможност се предоставя копие от статистическия протокол в три екземпляра след завършването на срещата на комисаря на срещата и на участващите отбори.

27. Статистическите  данни  се  публикуват  на  сайтовете на  Организаторите  след  края  на срещата.

28. ДЕЖУРЕН ЛЕКАР

28.1. Назначените дежурни лекари проверяват медицинските прегледи на участниците в състезанието, включително и съдиите, които трябва да бъдат извършени съгласно изискванията на Наредба №8 от 18.03.2005 г. на МЗ.

28.2. За дежурно медицинско лице на състезанието не може да се назначава лекар на отбор – участник в същото състезание.

28.3. При неявяване на назначен със заповед дежурен лекар, срещата не може да започне. Организаторите трябва да определят друга дата, без да се иска допълнително заплащане от отборите.

29. ОХРАНА

По желание на някой от отборите за дадена среща може да се поиска назначаване на охрана. Искането се изпраща една седмица преди началото на срещата, като се посочва вида и броя на охранителите. Разходите за назначената охрана се покриват от отбора/ите, поискал назначаването й.

30. ОЗВУЧАВАНЕ

30.1. Озвучаването на залата с музика е допустимо по време на загрявката, едноминутните прекъсвания и почивките между периодите на играта.

30.2. Не се допуска озвучаване на залата с музика по време на игра;

30.3.  Не  се  допуска  ползването  от  публиката  на  музикални  инструменти, тромби, сирени, тъпани и допълнителни тон-колони за озвучаване от страната на съдийската маса и отборните скамейки.

31. ЗАСНЕМАНЕ НА СРЕЩАТА НА DVD

31.1 Организаторите осигуряват запис на срещите и при възможност излъчване на живо.

31.2. Всеки отбор има право да организира свой екип за заснемане на срещата, като записът може да се ползва единствено за клубни цели или за предоставяне на организаторите.

31.3. Организаторите могат да използват всеки запис от дадена среща, когато е подадена контестация и/или при допуснати дисциплинарни прояви, отразени от деж. представител (гл. съдия) на срещата.

32. НЕЗАПОЧНАЛА ИЛИ НЕЗАВЪРШИЛА СРЕЩА

32.1. Незапочнала или незавършила среща поради наложени обективни причини, ако не може да започне или да се поднови до 30 мин. след обявения начален час или прекъсването, се провежда или доиграва при условия и начален час, определени от Организаторите.

32.2. Незапочнала среща поради неявяване на дежурен лекар може да се проведе само в случай, че се яви правоспособен лекар до 30 мин. след обявения начален час на срещата.

33. НЕЯВЯВАНЕ НА СЪДИЯ ИЛИ КОМИСАР НА СРЕЩАТА

33.1. В случаите, когато не се яви назначеният комисар на срещата, старши съдията назначава негов заместник от присъстващите в залата правоспособни комисари на БФ Баскетбол или поема неговите функции при отсъствието на такъв, като това се отразява в протокола.

33.2. При неявяване на един от назначените съдии на среща, присъстващия съдия решава дали срещата да бъде ръководена само от него или да назначи някой от присъстващите в залата правоспособни, лицензиран за съответната група съдии.

33.3. Ако не се явят назначените съдии, комисарят на срещата при възможност назначава правоспособни, лицензирани за съответната група съдии.

33.4. Когато в залата не се явят назначените комисар и съдии - срещата се пренасрочва от организаторите.

34. СЛУЖЕБНА ЗАГУБА

34. 1. Служебна загуба на среща се присъжда:

а) въз основа на чл. 20 от Официалния състезателен правилник;

б) при включване в игра на нередовен състезател и/или състезател със спрени състезателни права;

г) при неизпълнение на решение на Организаторите;.

д) на отбор, който отказва да играе след нареждане от старши съдията;

е) съгласно чл. 21 от състезателния правилник на БФБ – ако един отбор остане с по-малко от двама състезатели на терена, готови за игра;

ж) при неявяване на отбор за дадена среща като отбора губи депозита

34.2. Отбор, който е допуснал трета служебна загуба, поради неявяване или напускане на среща, преустановява участието си в първенството, като заема последно място и се лишава от целия депозит за участие.

34.3.  Ако  отбор  преустанови  участие  в  ПЪРВЕНСТВОТО  през  първия

полусезон на първенството – постигнатите резултати се анулират.

34.4. Ако отбор преустанови участие в ПЪРВЕНСТВОТО през втория полусезон на първенството, постигнатите резултати в първия полусезон се запазват, а за всички негови срещи от втория полусезон на първенството му се присъждат служебни загуби.

34.5. В случаите, когато на отбор, участващ в среща по системата на “Плей- оф” до 2 победи от 3 срещи, се присъди служебна загуба – отборът преустановява  участието  си  в следващите кръгове, а  серията  от  срещи  се прекъсва в полза на другия отбор. Тази разпоредба важи и за “Плей-оф” до 3 победи от 5 срещи, но само ако служебната загуба е присъдена за неявяване на отбор и/или при изваждане на отбор от игра. Отбор, загубил серия от “Плей- оф”, поради неявяване или напускане на среща, няма  право на участие в следващия кръг от етапа.

35. КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

Крайното класиране на отборите в Националното първенството, се извършва както следва - Завършилите на първо и второ място от отделните първенства в страната участват във финален турнир. Мястото и времето на провеждане на финалния турнир се обявяват най- късно до края на м.Декември 2016 г. Отборът, който се класира на първо място, се обявява за национален шампион за аматьори за 2016/2017 г.

36. КОНТЕСТАЦИИ

36.1. Подаване и разглеждане на контестации се извършва при спазване на изискванията на Официалния състезателен правилник.

36.2. При запазване правото за контестация, капитанът на отбора е длъжен, в присъствието на старши съдията и комисаря на срещата, да се подпише в определеното за това място в официалния състезателен протокол и да нанесе точния час на подписването му;

36.3. Към контестацията се прикрепя разписка за внесена на дежурния представител такса в размер на 50 лева.

36.4.  При  положително  решаване  на  контестацията,  внесената  такса  се възстановява.

36.5. Контестациите се разглеждат от Спортно-Техническа Комисия, която е в състав: представител от всеки отбор от дадения регион, един представител на БФБ и представител на УС на ББО.

Vl. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

37.1. В първенствата отборите участват изцяло на собствени разноски. Организаторите могат да извършват разходи с оглед намаляване разходите на отборите, като запазват правата си за приходи от входни билети и рекламни права, извън тези, кои то притежава БФ Баскетбол и отборите.

37.2. След завършване на спортно-състезателната година, неудържаните суми за разноски и глоби от депозита за участие, се връщат на отборите.

37.3. ОТБОР, преустановил участието си преди завършването на първенството поради отказ от участие в среща или изваден от състава на участващите отбори, се лишава от пълния размер на внесения депозит в полза на Организаторите.

Vll. РЕКЛАМНИ И ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРАВА

38.  Организаторите  притежават  телевизионните  и  рекламните  права  за срещите от аматьорското първенство.

39. ОТБОР има право да поставя без ограничения реклами върху официалния състезателен екип, стига това да не пречи на ясната видимост на състезателния номер.

Vlll. АДМИНИСТРАТИВНИ И ДИСЦИПЛИНАРНИ САНКЦИИ

40. Отборите, които участват в първенството за аматьори, са длъжни да спазват разпоредбите на българското законодателство, ФИБА, ФИБА Европа и БФ Баскетбол.

41. Ръководителите на отбора са длъжни да осигурят адекватното поведение на всички членове на отбора (треньори, състезатели, водач, придружаващи лица), както и на зрителите, които го подкрепят.

42. ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНиЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ ГЛОБИ

Вид нарушение:                                                     Наказание

41.1 За второ техническо нарушение на състезател или треньор в рамките на една среща  Една среща или 20лв

41.2. За дисквалифициращо нарушение на състезател или треньор (но не в резултат на две технически нарушения)      Две срещи или 40лв

41.3. За неявяване на отбор за участие в среща без уважителни причини.      Служебна загуба

41.4. За допуснати други лица на резервната скамейка (отговорност на старши треньора).  Една среща или 10 лева

41.5. При отсъдено трето дисквалифициращо нарушение на състезател за непристойно поведение или груба игра, на треньор, помощник-треньор или придружител на отбора за непристойно поведение в рамките на първенството, виновното лице се отстранява от участие до края на първенството.

41.6. За  отсъдено  дисквалифициращо  нарушение  на  състезател  поради извършени   две/2   неспортсменски   нарушения   (съгласно   чл.   41.2.3   от Официалния баскетболен правилник) не се заплаща глоба.

41.7. За груби дисциплинарни прояви  и неприлично поведение по време на среща   Дисциплинарната   комисия   разглежда   провинението   и   определя финансови и други наказания за провинилия се отбор и/или състезател

41.8. За предизвикателно, обидно и грубо поведение, за системни рецидивиращи дисциплинарни прояви, опит за саморазправа с играчи, длъжностни лица, служебен персонал или зрители по време или след срещата, виновникът може да бъде лишен от състезателни права за определен брой срещи от Дисциплинарната комисия по доклад на старши съдията или дежурния представител.

42. При неявяване на отбор за насрочена среща и допускане на служебна загуба неявилият се отбор губи изцяло депозита си, като той се използва за покриване на  разходите  за  провалената     среща.  За  да  продължи  участието  си  в първенството за аматьори този отбор следва да внесе в срок до 3 работни дни нов депозит за участие.

На явилият се отбор се записва служебна победа и същият не заплаща такса за срещата.

43. При допускане на трета служебна загуба поради неявяване на отбор същият се отстранява от първенството и губи изцяло депозита си.

44. При допускане на служебна загуба поради възпрепятстване на нормалното протичане на срещата или отказ да играе след разпореждане от старши съдията виновният отбор губи изцяло депозита си. По доклад на дежурния представител в свое заседание и с участие на представител на отбора Спортно- техническата и Дисциплинарната комисии на Общо заседание решават дали този отбор да продължи участието си в аматьорската лига.

45. Дежурният представител има право да отстранява от залата лица с непристойно  поведение  по  своя преценка  по  време на  всяка  баскетболна среща. Ръководителите на отборите са длъжни да му окажат съдействие.

46. Дежурният представител има право да прекрати баскетболната среща, ако прецени, че има опасност за здравето на състезатели,  членове на отбори или съдийски апарат.

lX. СИСТЕМИ НА ПРОВЕЖДАНЕ ПЪРВЕНСТВО за жени

47. РАЗМЕНЕНО ГОСТУВАНЕ

47.1. При 4 - 6 отбора, според подадените заявки. Играе се по системата "всеки срещу всеки" на разменено гостуване в четири етапа. След изиграването на срещите от програмата, победителят се обявява за Шампион за 2016/2017 г., а първите три отбора се награждават с купи и медали.

48. СПОРТЕН КАЛЕНДАР ПРИ УЧАСТИЕ НА 8 -12 ОТБОРА:

Програмата за провеждане на срещите за сезон 2016/2017 се изготвя въз основа на подадените заявки и се одобрява по време на техническа конференция. Програмата се изпраща по електронната поща на ръководителите на отборите и се публикува на сайта на БФБ.

Забележка:

При наличие на по-малко или повече от шест подадени заявки за участие в ПЪРВЕНСТВОТО, БФ Баскетбол си запазва правото да изготви спортен календар с променени дати за провеждане на срещите;

Турнирът за Купа «ББО» ще се проведе през месец април 2017година при

наличието на поне четири подадени заявки за участие.

Турнирът за Купа «БФБ» ще се проведе през месец декември 2016година при наличието на поне четири подадени заявки за участие.

X. СИСТЕМИ НА ПРОВЕЖДАНЕ ПЪРВЕНСТВО за мъже

49. РАЗМЕНЕНО ГОСТУВАНЕ

50. При 08 - 12 отбора се играе по системата "всеки срещу всеки" на разменено гостуване в два етапа.

Според събраните точки след втория етап отборите играят плей- оф-и, до две победи от три срещи на принципа 1-ви срещу последен, 2-ри срещу пред последен и т.н. При нечетен брой последният в класирането от първите два етапа отбор отпада от участие в плей-офите.

Класиралия се на първо място отбор се обявява за Шампион на първенството и има право да участва в националния турнир.

година при наличието на поне четири подадени заявки за участие. При подадени повече на брой заявки, участието се определя по реда на крайното класиране от ПЪРВЕНСТВОТО.

Турнирът за Купа «ББО» ще се проведе през месец април 2017година при

наличието на поне четири подадени заявки за участие.

Турнирът за Купа «БФБ» ще се проведе през месец декември 2016година при наличието на поне четири подадени заявки за участие.

51. ЗАКРИВАНЕ И НАГРАДИ

Закриването на ПЪРВЕНСТВОТО за жени и мъже се извършва след завършване на срещите от последния кръг на първенството. Въз основа на крайното класиране, Организаторите  награждават отборите, заели призовите I, II и III места, с купи и медали.

52. Други разпоредби

52.1.Контестации

52.1.1. Когато някой отбор прецени, че съдийските решения по време на срещата са били в противоречие с баскетболните правила и сериозно са ощетили отбора, този отбор може да подаде контестация след завършване на срещата, но преди протоколът да бъде подписан от старшия съдия..

52.1.2.  За да бъде приета контестацията:

- Капитанът на отбора, който иска да подаде контестация заявява това си решение непосредствено след завършване на срещата на дежурния представител или старшия съдия, след което, но не по-късно от 15 минути след последния съдийски сигнал се подписва на определеното за целта място в протокола.

- До 20 минути след полагането на подписа на капитана ръководителят на отбора писмено потвърждава желанието на отбора да подаде контестация и да внесе гаранция в размер на 30 лева.

-До 40 минути след полагането на подписа на капитана ръководителят на отбора в писмен вид предава контестацията, в която подробно описва всички причини, свързани с тази контестация.

53. Когато някой отбор установи, че по време на срещата за противниковия отбор  е  играл  некартотекиран  състезател,  този  отбор  може  да  подаде контестация до Спортно-техническата комисия. При уважаване на такава контестация   от Комисията, освен връщането на гаранцията на отбора той печели  служебно срещата.

54. Всички контестации се разглеждат от Спортно-техническата комисия в срок до 72 часа след подаването им. Решенията на Комисията се изпращат на електронните адреси на двата отбора, участвали в срещата.

55. При уважаване на контестацията гаранцията се възстановява на отбора.

56. Всички въпроси, свързани с провеждане на първенството за аматьори, могат да се отправят на електронния адрес на Сдружението. При необходимост от спешна информация и/или решения следва да се информират Председателя на Спортно-техническата комисия.

Осминафинали /първи срещи/
Осминафинали /втори срещи/
Осминафинали /трети срещи/
Четвъртфинали /първи срещи/
Четвътфинали /втори срещи/
Полуфинали /първи срещи/
Полуфинали /втори срещи/
Финали
Малък финал